Σκοπός

Σκοποί του Νοµικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού και Αθλητισμού “Η ΠΑΡΝΗΘΑ” είναι:

1. Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους δημότες και ιδιαίτερα στους νέους της πόλης της Φυλής και ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώσεων των φιλάθλων τοπικών συλλογικών φορέων, για την ανάπτυξη και την πρόοδο του Αθλητισμού στο Δήμο Φυλής και την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου των νέων.

2. Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση Αθλητικών Κέντρων και Γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση ώστε να αντιμετωπίζονται οι αυξηµένες ανάγκες για άθληση των κατοίκων του ∆ήµου και ιδιαίτερα των νέων.

3. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραµµάτων µαζικής άθλησης (ελεύθερης και οργανωμένης) και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

4. Η συνεργασία µε αθλητικά σωµατεία της περιοχής του ∆ήµου καθώς και µε άλλους αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς για την ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού.

5. Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού σε συνερ γασία µε τους φορείς της παιδείας, τους µαθητές και τους γονείς.

6. Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επιµορφωτι κών σεµιναρίων, διαλέξεων κ.α για την εκπλήρωση των σκοπών του Νοµικού προσώπου στα θέµατα αθλητι σµού.

7. Η διάσωση και η προαγωγή της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, η ανάπτυξη του πολιτισµού καθώς και η αναβάθµιση του πνευµατικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων.

8. Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των ιστορικών, λαογραφικών πολιτιστικών στοιχείων του ∆ήµου.

9. Η συγκέντρωση, η έκθεση καθώς και η συντήρηση όλων των αντικειµένων και των στοιχείων εκείνων που έπαιξαν ρόλο στην παραδοσιακή ζωή των κατοίκων κα θώς και την εξέλιξη της λαϊκής παράδοσης.

10. Η δηµιουργία τοπικού ιστορικού αρχείου, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων µε τα θέµατα αυτά.

11. Η έρευνα και προώθηση σε δηµόσιες ανοικτές συ ζητήσεις των προβληµάτων της καθηµερινής µας ζωής, καθώς και η ανάπτυξη, προώθηση και προβολή της το πικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας.

12. Η δηµιουργία και ανάπτυξη κάθε µορφής πνευµατι κών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

13. Η διοργάνωση συναντήσεων, ηµερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, συναυλιών, εκθέσεων, ψυχαγωγικών εκδηλώ σεων, προβολή ταινιών µε εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο.

14. Η διατήρηση και διάδοση ηθών και εθίµων και η οργάνωση εκδηλώσεων.

15. Η διάδοση και ανάπτυξη των καλών τεχνών.

16. Η έρευνα, η µελέτη, η συλλογή και η έκδοση συγ γραµµάτων πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα σε έντυπα ή ηλεκτρονική µορφή.

17. Η εφαρµογή, διαχείριση και αξιοποίηση Κοινοτικών, Εθνικών και Περιφερειακών Προγραµµάτων και χρη µατοδοτήσεων που σχετίζονται µε το αντικείµενο του Νοµικού Προσώπου.

18. Η ανάπτυξη διαπεριφερειακών συνεργασιών µε αντίστοιχους φορείς τοπικών πολιτισµών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και δρα στηριότητας που θα βοηθήσει στην επίτευξη των σκο πών του Νοµικού Προσώπου.

20. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

21. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ στασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτι στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο µε τη δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πι νακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονι κών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

22. Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού.

23. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

24. Τµήµα Εικαστικών

25. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Γραφιστικής

 

 

Κοινοποίηση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο